Атестація

Атестація педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладівнезалежно від підпорядкування, типів і форм власності, є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років. Це визначення відповідності працівників займаній посаді, рівню кваліфікації.

Відповідно до п. 1.2. Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестація – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Однією з форм узагальнення досвіду викладача, майстра виробничого навчання, вихователя гуртожитку є його опис (портфоліо, творче досьє, творчий звіт тощо). Портфоліо педагога (творчий звіт, опис досвіду) має містити результати роботи претендента за міжатестаційний період.

Портфоліо – це кейс, в якому зібрані та систематизовані всі напрацювання за міжатестаційний період з усіх напрямків діяльності педагогічного працівника. Тобто, портфоліо є способом фіксації, нагромадження й оцінки індивідуальних досягнень викладача чи майстра виробничого навчання за певний проміжок часу.

Структура портфоліо педагогічного працівника ДНЗ «Барський ПБЛ» до атестації представляє собою своєрідний орієнтир всіх можливих видів активності педагога. Дане портфоліо складається з двох частин – файлової папки «документи» та мультимедійної презентації, котрі включають такі розділи:

І. Загальні відомості про педагогічного працівника.

ІІ. Навчально-методична діяльність педагогічного працівника.

ІІІ. Навчально-матеріальна база предмету.

ІV. Результати педагогічної діяльності.

 

Вимоги до оформлення портфоліо:

– систематичність і регулярність самомоніторингу;

– структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень;

– акуратність і естетичність оформлення;

– цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів;

– наочність і обґрунтованість презентації.

Кожен розділ має свої підрозділи відповідно до специфіки, стажу роботи та участі педагогічного працівника в роботі навчального закладу.

Файлову папку «документи» педагоги ліцею наповнюють матеріалами протягом міжатестаційного періоду.

На засіданні атестаційної комісії викладачі і майстри виробничого навчання представляють свої досягнення членами атестаційної комісії, доводять свою відповідність певному кваліфікаційному рівню за допомогою мультимедійної презентації, що дає можливість унаочнити інформацію про напрацювання та результати за міжатестаційний період.

 

План заходів з організації та проведення атестації

№з/п

Етапи роботи

Зміст

Місяць проведення

Відповідальні

1

Підготовчий етап

 1.Уточнення списку педагогів на атестацію у 2015 /2016   н. р.

2.Розробка плану роботи атестаційної комісії

Вересень

Методист

2

Організаційний етап

1.Затвердження складу атестаційної комісії.

2.Затвердження списку педагогів, які атестуватимуться у навчальному році.

Вересень-жовтень

Голова АК

3

Вивчення рівня професіоналізму

1. Відвідування уроків, позакласних заходів.

2. Проведення вимірів навчальних досягнень учнів, аналіз результативності роботи вчителя в міжатестаційний період.

3. Анкетування колег, учнів, батьків.

4.Участь у роботі з підготовки та проведення педрад, методичних семінарів. Участь у роботі МК

Листопад-березень

Члени атестаційної комісії

4

Завершальний етап

1. Оформлення атестаційних документів.

2.Засідання атестаційної комісії.

 3.Підготовка наказу, звіту за підсумками атестації.

4. Підготовка матеріалів на засідання обласної  АК

Січень-

квітень

Голова АК

Секретар АК

 

 

 

 НАКАЗ

Про організацію та проведення атестації

педагогічних працівників

Барського професійного будівельного ліцею

у 2015-2016 навчальному році

     Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за №1255/18550, зі змінами і доповненнями відповідно до наказу МОН України № 1473 від 20.12.2011 року, на підставі рішення засідання атестаційної комісії (протокол № 2  від 01 жовтня 2015 року) та з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1.     Провести чергову атестацію педагогічних працівників у 2015-2016 навчальному році:

-   Мініної Ольги Григорівни, методиста ліцею,  на підтвердження кваліфікаційної категорії «методист вищої категорії»;

-         Дедів Тетяни Анатоліївни, майстра виробничого навчання, на підтвердження 11 тарифного розряду;

-         Коваля Володимира Петровича, майстра виробничого навчання, на підтвердження 11 тарифного розряду;

-         Комарчука Павла Олексійовича, майстра виробничого навчання, на підтвердження 11 тарифного розряду;

-         Марущака Сергія Івановича, майстра виробничого навчання, на підтвердження 11 тарифного розряду;

-         Щура Анатолія Петровича, майстра виробничого навчання, на підтвердження 11 тарифного розряду;

-         Янчука Миколу Івановичу, майстра виробничого навчання, на підтвердження 11 тарифного розряду;

-         Янчук Ніну Петрівну, майстра виробничого навчання, на встановлення 11 тарифного розряду;

-         Миськова Василя Борисовича, майстра виробничого навчання, на встановлення 10 тарифного розряду.

Підстава: протокол засідання атестаційної комісії № 2 від 01.10.2015 р.

2. Затвердити план заходів та графік проведення атестації (додається до наказу).

3. Заступникам директора: Коновалюк В.С., Шкамбарному І.О., старшому майстру Шиндилюку А.В. забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників.

4.     Методисту ліцею Мініній О.Г. забезпечити проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками, які атестуються.

5.     Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста ліцею Мініну О.Г.  

              Директор ліцею

З наказом ознайомлені:

Дедів Т.А.

Коваль В.П.

Комарчук П.О.

Марущак С.І.

Щур А.П.

Янчук М.І.

Янчук Н.П.

 

 

 

В.І.Лановий

 

Миськов В.Б.

Коновалюк В.С.

Шкамбарний І.О.

Шиндилюк А.В.

Мініна О.Г.

 

 

ПЛАН-ГРАФІК

проведення атестації педагогічних працівників

Барського професійного будівельного ліцею

 у 2015-2016 навчальному році

Основні питання

Дата проведення

Відповідальні

 1.  

Підготувати та видати наказ про створення атестаційної комісії

До 20.09.

Директор

 1.  

Опрацювати з колективом ліцею нормативну

документацію з питань атестації педагогічних працівників

Вересень

Методист

 1.  

Провести засідання атестаційної комісії:

Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії. Затвердження плану роботи атестаційної комісії. 

Вересень

Голова ат. комісії

 1.  

Прийняти заяви від педагогічних працівників щодо проходження позачергової атестації та перенесення строку чергової атестації.

Підготовка списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

До 10.10.

Секретар атестаційної комісії

Директор

 1.  

Провести засідання атестаційної комісії: розглянути подані документи, затвердити списки педпрацівників, які атестуються; графік проведення атестації, прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації; довести його під розписку до відома осіб, які атестуються.

До 20.10.

Атестаційна комісія, голова атестаційної комісії

 1.  

Підготувати та видати наказ про проведення атестації педпрацівників у 2015-2016 навч.році

До 20.10.

Голова АК

 1.  

Оформити куточок «Атестація в навчальному закладі»

Жовтень

Методист

 1.  

Скласти план підвищення кваліфікації та стажування педагогів, проводити контроль за їх виконанням

Листопад – грудень

Секретар, члени атестаційної комісії

 1.  

Закріпити членів атестаційних комісій за педагогами, які атестуються, для здійснення контролю та надання консультативної допомоги в підготовці та проведенні атестації.

Жовтень

Голова АК

 1.  

Оформити індивідуальні плани підготовки та участі педагогів в атестації

Жовтень

Секретар АК

 1.  

Переглянути книги наказів, підготувати матеріал про результативність роботи педагогів, які атестуються, за роботу в міжатестаційний період

Листопад

Заступники директора,

ст. майстер

 1.  

Провести огляд кабінетів, виробничих майстерень (вклад кожного педагога у створення навчальної бази кабінету, майстерні)

Грудень - січень

Члени атестаційної комісії

 1.  

Провести анкетування учнів, батьків з метою визначення рейтингу педагогів, які атестуються

Жовтень-лютий

Психолог

 1.  

Провести засідання АК:

Заслухати голів експертних груп про результативність роботи педагогів за міжатестаційний період, про аналіз навчальної бази кабінетів, майстерень та визначення рейтингу педагогів серед батьків та учнів

Грудень

Голова атестаційної комісії

 1.  

Відвідати відкриті уроки, позаурочні заходи викладачів та майстрів в/н, які атестуються

Жовтень-лютий

Члени АК, голови МК

 1.  

Провести контрольні зрізи знань учнів з метою обєктивної оцінки роботи педагога

Січень-березень

Члени АК, голови МК

 1.  

Провести засідання атестаційної комісії. Аналіз проведення відкритих уроків та позакласних заходів.

Лютий

Голова атестаційної комісії

 1.  

Перевірити плануючу, навчальну та облікову документацію викладачів та майстрів в/н, які атестуються

Січень-лютий

Заступники директора,

ст. майстер

 1.  

Провести виставку методичних наробок педпрацівників, які атестуються

Лютий

Методист ліцею

 1.  

Провести засідання МК з розгляду питань діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи.

Березень

Голови МК

 1.  

Складання та подання характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

До 1.03.

Директор ліцею

 1.  

Підготувати бланки атестаційних листів встановленого зразка (2 примірника). Оформлення атестаційних листів.

До 15 березня

Секретар АК

 1.  

Ознайомлення педагогів з характеристиками  їх педагогічної діяльності

До 19.03

Секретар АК

 1.  

Провести засідання атестаційної комісії з розгляду питань присвоєння, підтвердження кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, порушення клопотань перед обласною атестаційною комісією

26 березня 2016

Голова атестаційної комісії

 1.  

Видати наказ про результати атестації працівників ліцею

До 05.04. 2016

Голова АК

 1.  

Довести наказ про результати атестації до відома   працівників під підпис та подати в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

До 09.04. 2016

Зав відділом кадрів

 1.  

Подати клопотання та звіт про підсумки атестації до атестаційної комісії управління освіти і науки

До 10.04.2016

Голова АК

 1.  

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації 2015-2016 н.р.

Травень-червень

Зав. відділом кадрів