23 група

23 група

Геометрія (підручник Г. П Бевз, В. Г. Бевз «Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія ». Рівень стандарту, 11 клас. Київ: Видавничий дім «Основа», 2019 рік) http://shkola.in.ua/1123-matematyka-11-klas-bevz-2019.html

1. Призма. Види призм. Д. з. §17 № 613-614 https://www.youtube.com/watch?v=khl8j_F8Ytg

2. Розв’язування задач Д. з. §17 № 619-622 http://live-box.net/uroki/11-klas/heometriia/113-urok-na-temu-pryzma-priama-i-pravylna-pryzmy-rozv-iazuvannia-zadach

3. Паралелепіпед та його властивості. Д. з. §17 № 633, 640. http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3209&chapterid=830

4. Розв’язування задач Д. з. §17 № 645-649 https://yukhym.com/uk/geometriya/zadachi-na-paralelepiped.html

5. Піраміда, її будова та види. Д. з. §18 № 660, 664, 669. https://www.youtube.com/watch?v=erPG77pRK5k

6. Розв’язування задач  . Д. з. §18 № 677, 681. https://ppt-online.org/149694

Алгебра і початки аналізу з розділу «Логарифмічна функція»

1. Означення логарифма. Властивості логарифмів Д. з. §3 № 109, 113, 118. https://subject.com.ua/mathematics/zno_2017/25.html

2. Розв’язування вправ. Д. з. № 125, 127, 133https://www.youtube.com/watch?v=pzBBJ5WnGZc

3. Логарифмічні рівняння Д. з.  № 155, 159, 161. http://ua.onlinemschool.com/math/library/log/log_equation/

4. Розв’язування логарифмічних рівнянь. Д. з.163, 166. https://www.youtube.com/watch?v=bJZDHxqfl8c

5. Логарифмічні нерівності Д. з. 178, 185, 187 https://cubens.com/uk/handbook/equations-and-inequalities/logarithmic-inequalities

6. Розв’язування логарифмічних нерівностей. Д. з.195, 201https://www.youtube.com/watch?v=iCpv5HOlWzg

 

Українська мова (Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. 2019 р.)

Тема №1 Параграф 22-23 Уживання прийменників. Д.з. №5 та №7https://biblio.lib.kherson.ua/ru-sluzhbovi-chastini-movi-priymennik.htm

Тема №2 Параграф №24 Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка. Д.з. №3 та №7 https://www.youtube.com/watch?v=DiSouARuHCw

Тема №3 Параграф 25 Пасивні конструкції. Д.з. №3, 4, 5. https://studfile.net/preview/5679501/page:13/

Українська література (Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. 2019 р.) 

Тема №1 Національний театр і драматургія. Микола Куліш. Д.з. с 115-132, прочитати комедію «Мина Мазайло» https://www.youtube.com/watch?v=5V0twnMaHjk

Тема №2 Література в Західній Україні до 1939 року. Життя і творчість Богдана-Ігоря Антонича. «Зелена Євангелія». Д.з. с 132-140, прочитати поезії. https://www.youtube.com/watch?v=Zl8ztimW9ig

Зарубіжна література

Тема: Оскар Уайльд.   Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Завдання: Скласти хронологічну таблицю.

Тема: «Портрет Доріана Грея». Система образів. Завдання: Прочитати твір.

Тема: Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Завдання: Написати твір – мініатюру «По той бік добра і зла»

Всесвітня історія

Тема: Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика. Країна на сучасному етапі. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Тема: Франція. Соціально – економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Тема: Італія. Проголошення республіки. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника

Фізика  (підручник В.Г.Бар’яхтар «Фізика», 10 клас https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/fizika/vg-baryahtar-so-dovgij-fya-bozhinova-2018-riven-standartu

 1. Електроємність. Ємність плоского конденсаторач § 44, ст. 257-258https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-zanyattya-z-fiziki-elektroemnist-kondensatori-69479.html
 2. З’єднання конденсаторів. Використання конденсаторів у техніці. § 44, ст. 258-259https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-zanyattya-z-fiziki-elektroemnist-kondensatori-69479.html
 3. Енергія електричного поля. Вплив електричного поля на живі організми.§ 44, ст. 259-260https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-elektrichne-pole-14154.html
 4. Розв'язування задач.
 5. Умови виникнення електричного струму. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола. https://vseosvita.ua/library/elektrorusijna-sila-zakon-oma-dla-povnogo-kola-6269.html
 6. Розв'язування задач.
 7. Правила безпечного користування електричними приладами. https://www.youtube.com/watch?v=tm_ED5lbYS8http://www.myshared.ru/slide/1241973/
 8. Лабораторна робота №1: "Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму". https://subject.com.ua/gdz/physics/11klas/35.html
 9. Електричний струм у різних середовищах. http://www.myshared.ru/slide/962570/
 10. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів. Лабораторна робота №2: "Дослідження електричного кола з напівровідниковим діодом".https://ppt-online.org/533755
 11. Контрольна робота: "Електричне поле і струм".https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-elektrichniy-strum-v-riznih-seredovischah-104041.html

Хімія (підручник Попель П. П. Хімія, 11 клас, Київ. 2019)

Тема: Ступені окиснення елементів ІІІ періоду;

Тема: Ступені окиснення. Окисно-відновні реакції.

                                                                        0      0       -3 +1

   Окисно-відновні реакції, наприклад     N2 + Н2 →   NН3

0                  -3

N2 + 6е → 2N   І 6 І 3 І1

0                 +1

Н2 -2е → 2Н   І 2 І 1 І 3 Тоді рівняння матиме вигляд

N2 + 3Н2 → 2 NН3.

Тема 3. Розв’язування вправ на окисно-відновні реакції. Завдання: рівняти методом електронного балансу:

1)    NО2 + Н2О + О2 →   НNО3

2)    КСlО3→ КСl + О2

3)    К2МnО4 + Н2О → КМnО4 + МnО2 + КОН

Тема: Найсильніші окисники та відновники. Розв’язати вправи №27, 28, 29, 30.

Тема: Йонний та ковалентний зв’язки.  § 5,6, вправи № 42, 47.

Біологія (підручник Остапченко Л.І. Балан П.Г.  Біологія і екологія ( рівень стандарту) 10- 11 клас.  Київ "Генеза" 2019 р.)

Тема: Симбіоз та його форми. Запитання для опрацювання.

1. Щотаке симбіоз? 2. Які форми симбіозу Ви знаєте? 3. Які ви знаєте форми коменсалізму? 4. Що таке аменсалізм? Ключові терміни: Симбіоз,симбіонти, мутуалізм,коменсалізм, форезія, аменсалізм, нейтралізм.  ст.40-43 12 пар.

Тема: Організм, як середовище мешкання. Завдання: 1. Навести приклади симбіозу. 2. У чому полягає явище молекуляної мімікрії? 3. Щоспільного та відміного між паразитизмом і коменсалізмом? 4. Які адаптації бувають у поведінці та біологічних ритмах паразитів? ст. 43-47 пар. 13

Тема: Адаптивні біологічні ритми біологічні системи різного рівня оганізації. Запитання для опрацювання. Розгляти мал.17.1 Біологічний годиник людини. Як наш організм реагує на плин часу? Як інші організми реагують на плин часу? Що таке адаптивні біологічні ритми? Чим зумовлені добові ритми?  Що  таке фотоперіодизм? Яке його адаптивне значення? Чим зумовлені припливно- відпливні ритми? Розкрити значення смезоних ритмів та чергування пір року? Д. з. ст. 61-67 §17

Творче завдання. Які адаптації спостерігають у різних оганізмів до періодичних змін пір року Д. з. ст. 66 виконати практичну роботу file:///C:/Users/home/Downloads/16182-prezentaciya-na-temu-adaptyvni-rytmy-populyaciy-i-organizmiv.pptx

Англійська мова

Тема: Освіта в Україні та за кордоном. Д. з. Ex. 1, p. 33. Ex. 3 (a, b, c), p. 34

Тема: Бізнес. У банку. Складання діалогів. Д. з. Ex. 1, p. 51

Тема: Переклад англомовних пісень. Творча робота учнів. Д/з: перекласти письмово англомовну пісню - Don't Worry Be HappyBob Marley https://www.youtube.com/watch?v=L3HQMbQAWRc

Німецька мова

Тема: Розвиток мовленнєвої діяльності. Комп'ютер. Інтернет. Завдання: підготовити презентацію до теми.

Контроль домашнього читання. Завдання: ст. 189-190; переклад тексту.

Географія

Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси. Економічна політика в країні. Галузева структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Зовнішні економічні відносини.

Японія. ЕГП. Населення. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі.

Д. з. Пройти онлайн тестування за ссилкою https://online.seterra.com/uk/vgp/3167 «Країни Азії», скріншот результату відправити викладачу.

Бухгалтерський облік (підручник О.В. Лишиленко "Бухгалтерський облік") https://studfile.net/download.php?id=5730512&code=e6341e2b6783c70b10459546e5

Тема: Предмет і метод бухгалтерського обліку ст. 9-20

Тема: Бухгалтерський баланс ст. 21-32

Тема: Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями ст. 33-37

 

Комп'ютеризація облікової документації (методпосібник "Комп'ютеризація облікової документації")

Тема: Текстовий редактор MICROSOFT WORD ст.10-15

Тема: Робота з фрагментами тексту, форматування тексту, створення таблиць ст. 15-23

Виробниче навчання

Тема: Формування стпатутного капіталу

Формування статутного капіталу

Тема: Формування та облік резервного, пайового капіталу.

Формування та облік Резервного капіталу (рах. №43)

Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування

Формування і облік Пайового капіталу (рах. № 41)

Облік пайового капіталу

Тема: Синтетичний та аналітичний облік рахунків

Синтетичний і аналітичний облік

Тема: Документальне формування касових операцій

Про документальне оформлення касових операцій

Документи оформлення касових операцій

Тема: Синтетичний та аналітичний облік операцій на поточному рахунку 30 «Касса»

Рахунок 30. Каса

Рахунок 30 "Каса" 

Тема: Порядок відкриття , закриття рахунків у банках

Відкриття рахунків, вибір банку

Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків