Дистанційне навчання Дистанційне навчання

23 група

Геометрія (підручник Г. П Бевз, В. Г. Бевз «Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія ». Рівень стандарту, 11 клас. Київ: Видавничий дім «Основа», 2019 рік) http://shkola.in.ua/1123-matematyka-11-klas-bevz-2019.html

1. Призма. Види призм. Д. з. §17 № 613-614 https://www.youtube.com/watch?v=khl8j_F8Ytg

2. Розв’язування задач Д. з. §17 № 619-622 http://live-box.net/uroki/11-klas/heometriia/113-urok-na-temu-pryzma-priama-i-pravylna-pryzmy-rozv-iazuvannia-zadach

3. Паралелепіпед та його властивості. Д. з. §17 № 633, 640. http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3209&chapterid=830

4. Розв’язування задач Д. з. §17 № 645-649 https://yukhym.com/uk/geometriya/zadachi-na-paralelepiped.html

5. Піраміда, її будова та види. Д. з. §18 № 660, 664, 669. https://www.youtube.com/watch?v=erPG77pRK5k

6. Розв’язування задач  . Д. з. §18 № 677, 681. https://ppt-online.org/149694

Алгебра і початки аналізу з розділу «Логарифмічна функція»

1. Означення логарифма. Властивості логарифмів Д. з. §3 № 109, 113, 118. https://subject.com.ua/mathematics/zno_2017/25.html

2. Розв’язування вправ. Д. з. № 125, 127, 133https://www.youtube.com/watch?v=pzBBJ5WnGZc

3. Логарифмічні рівняння Д. з.  № 155, 159, 161. http://ua.onlinemschool.com/math/library/log/log_equation/

4. Розв’язування логарифмічних рівнянь. Д. з.163, 166. https://www.youtube.com/watch?v=bJZDHxqfl8c

5. Логарифмічні нерівності Д. з. 178, 185, 187 https://cubens.com/uk/handbook/equations-and-inequalities/logarithmic-inequalities

6. Розв’язування логарифмічних нерівностей. Д. з.195, 201https://www.youtube.com/watch?v=iCpv5HOlWzg

 

Українська мова (Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. 2019 р.)

Тема №1 Параграф 22-23 Уживання прийменників. Д.з. №5 та №7https://biblio.lib.kherson.ua/ru-sluzhbovi-chastini-movi-priymennik.htm

Тема №2 Параграф №24 Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка. Д.з. №3 та №7 https://www.youtube.com/watch?v=DiSouARuHCw

Тема №3 Параграф 25 Пасивні конструкції. Д.з. №3, 4, 5. https://studfile.net/preview/5679501/page:13/

Українська література (Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. 2019 р.) 

Тема №1 Національний театр і драматургія. Микола Куліш. Д.з. с 115-132, прочитати комедію «Мина Мазайло» https://www.youtube.com/watch?v=5V0twnMaHjk

Тема №2 Література в Західній Україні до 1939 року. Життя і творчість Богдана-Ігоря Антонича. «Зелена Євангелія». Д.з. с 132-140, прочитати поезії. https://www.youtube.com/watch?v=Zl8ztimW9ig

Зарубіжна література

Тема: Оскар Уайльд.   Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Завдання: Скласти хронологічну таблицю.

Тема: «Портрет Доріана Грея». Система образів. Завдання: Прочитати твір.

Тема: Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Завдання: Написати твір – мініатюру «По той бік добра і зла»

Всесвітня історія

Тема: Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика. Країна на сучасному етапі. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Тема: Франція. Соціально – економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Тема: Італія. Проголошення республіки. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника

Фізика  (підручник В.Г.Бар’яхтар «Фізика», 10 клас https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/fizika/vg-baryahtar-so-dovgij-fya-bozhinova-2018-riven-standartu

 1. Електроємність. Ємність плоского конденсаторач § 44, ст. 257-258https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-zanyattya-z-fiziki-elektroemnist-kondensatori-69479.html
 2. З’єднання конденсаторів. Використання конденсаторів у техніці. § 44, ст. 258-259https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-zanyattya-z-fiziki-elektroemnist-kondensatori-69479.html
 3. Енергія електричного поля. Вплив електричного поля на живі організми.§ 44, ст. 259-260https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-elektrichne-pole-14154.html
 4. Розв'язування задач.
 5. Умови виникнення електричного струму. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола. https://vseosvita.ua/library/elektrorusijna-sila-zakon-oma-dla-povnogo-kola-6269.html
 6. Розв'язування задач.
 7. Правила безпечного користування електричними приладами. https://www.youtube.com/watch?v=tm_ED5lbYS8http://www.myshared.ru/slide/1241973/
 8. Лабораторна робота №1: "Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму". https://subject.com.ua/gdz/physics/11klas/35.html
 9. Електричний струм у різних середовищах. http://www.myshared.ru/slide/962570/
 10. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів. Лабораторна робота №2: "Дослідження електричного кола з напівровідниковим діодом".https://ppt-online.org/533755
 11. Контрольна робота: "Електричне поле і струм".https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-elektrichniy-strum-v-riznih-seredovischah-104041.html

Хімія (підручник Попель П. П. Хімія, 11 клас, Київ. 2019)

Тема: Ступені окиснення елементів ІІІ періоду;

Тема: Ступені окиснення. Окисно-відновні реакції.

                                                                        0      0       -3 +1

   Окисно-відновні реакції, наприклад     N2 + Н2 →   NН3

0                  -3

N2 + 6е → 2N   І 6 І 3 І1

0                 +1

Н2 -2е → 2Н   І 2 І 1 І 3 Тоді рівняння матиме вигляд

N2 + 3Н2 → 2 NН3.

Тема 3. Розв’язування вправ на окисно-відновні реакції. Завдання: рівняти методом електронного балансу:

1)    NО2 + Н2О + О2 →   НNО3

2)    КСlО3→ КСl + О2

3)    К2МnО4 + Н2О → КМnО4 + МnО2 + КОН

Тема: Найсильніші окисники та відновники. Розв’язати вправи №27, 28, 29, 30.

Тема: Йонний та ковалентний зв’язки.  § 5,6, вправи № 42, 47.

Біологія (підручник Остапченко Л.І. Балан П.Г.  Біологія і екологія ( рівень стандарту) 10- 11 клас.  Київ "Генеза" 2019 р.)

Тема: Симбіоз та його форми. Запитання для опрацювання.

1. Щотаке симбіоз? 2. Які форми симбіозу Ви знаєте? 3. Які ви знаєте форми коменсалізму? 4. Що таке аменсалізм? Ключові терміни: Симбіоз,симбіонти, мутуалізм,коменсалізм, форезія, аменсалізм, нейтралізм.  ст.40-43 12 пар.

Тема: Організм, як середовище мешкання. Завдання: 1. Навести приклади симбіозу. 2. У чому полягає явище молекуляної мімікрії? 3. Щоспільного та відміного між паразитизмом і коменсалізмом? 4. Які адаптації бувають у поведінці та біологічних ритмах паразитів? ст. 43-47 пар. 13

Тема: Адаптивні біологічні ритми біологічні системи різного рівня оганізації. Запитання для опрацювання. Розгляти мал.17.1 Біологічний годиник людини. Як наш організм реагує на плин часу? Як інші організми реагують на плин часу? Що таке адаптивні біологічні ритми? Чим зумовлені добові ритми?  Що  таке фотоперіодизм? Яке його адаптивне значення? Чим зумовлені припливно- відпливні ритми? Розкрити значення смезоних ритмів та чергування пір року? Д. з. ст. 61-67 §17

Творче завдання. Які адаптації спостерігають у різних оганізмів до періодичних змін пір року Д. з. ст. 66 виконати практичну роботу file:///C:/Users/home/Downloads/16182-prezentaciya-na-temu-adaptyvni-rytmy-populyaciy-i-organizmiv.pptx

Англійська мова

Тема: Освіта в Україні та за кордоном. Д. з. Ex. 1, p. 33. Ex. 3 (a, b, c), p. 34

Тема: Бізнес. У банку. Складання діалогів. Д. з. Ex. 1, p. 51

Тема: Переклад англомовних пісень. Творча робота учнів. Д/з: перекласти письмово англомовну пісню - Don't Worry Be HappyBob Marley https://www.youtube.com/watch?v=L3HQMbQAWRc

Німецька мова

Тема: Розвиток мовленнєвої діяльності. Комп'ютер. Інтернет. Завдання: підготовити презентацію до теми.

Контроль домашнього читання. Завдання: ст. 189-190; переклад тексту.

Географія

Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси. Економічна політика в країні. Галузева структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Зовнішні економічні відносини.

Японія. ЕГП. Населення. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі.

Д. з. Пройти онлайн тестування за ссилкою https://online.seterra.com/uk/vgp/3167 «Країни Азії», скріншот результату відправити викладачу.

Бухгалтерський облік (підручник О.В. Лишиленко "Бухгалтерський облік") https://studfile.net/download.php?id=5730512&code=e6341e2b6783c70b10459546e5

Тема: Предмет і метод бухгалтерського обліку ст. 9-20

Тема: Бухгалтерський баланс ст. 21-32

Тема: Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями ст. 33-37

 

Комп'ютеризація облікової документації (методпосібник "Комп'ютеризація облікової документації")

Тема: Текстовий редактор MICROSOFT WORD ст.10-15

Тема: Робота з фрагментами тексту, форматування тексту, створення таблиць ст. 15-23

Виробниче навчання

Тема: Формування стпатутного капіталу

Формування статутного капіталу

Тема: Формування та облік резервного, пайового капіталу.

Формування та облік Резервного капіталу (рах. №43)

Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування

Формування і облік Пайового капіталу (рах. № 41)

Облік пайового капіталу

Тема: Синтетичний та аналітичний облік рахунків

Синтетичний і аналітичний облік

Тема: Документальне формування касових операцій

Про документальне оформлення касових операцій

Документи оформлення касових операцій

Тема: Синтетичний та аналітичний облік операцій на поточному рахунку 30 «Касса»

Рахунок 30. Каса

Рахунок 30 "Каса" 

Тема: Порядок відкриття , закриття рахунків у банках

Відкриття рахунків, вибір банку

Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків

20 група

Українська мова (Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. 2018 р.)

Тема №1. Параграф 42. Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки». Д.з. №5, №7. https://www.youtube.com/watch?v=u_2AI_A8d08

Тема №2. Параграф 43. Складні випадки написання прізвищ. Д.з. №3 та №7(б). https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_3/41.html

Тема №3 Параграф 44-45. Складні випадки написання географічних назв. Д.з. №4, №5. https://www.youtube.com/watch?v=DrFAbrswXvE

Українська література (Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. 2018 р.)

Тема №1 Значення літературно-художньої спадщини В. Винниченка. Самостійно знайти матеріал та законспектувати. http://lib.pnpu.edu.ua/novyny/1307-literaturna-spadschina-volodimira-vinnichenka

Тема №2 Література рідного краю. Д.з. Повідомлення про творчість одного із поетів-земляків. Вивчити одну поезію напам’ять. http://abetka.ukrlife.org/virshi_dytynstva7.html

Зарубіжна література

Тема: Паоло Коельйо. Значення творчості для сучасності. Звдання: Скласти хронологічну таблицю життя письменника

Тема: «Алхімік». Поняття «Своя доля», «призначення» «мрія душі». Завдання: Прочитати твір «Алхімік».

Тема: МотивиТ і образи світової культури у творі. Ознаки роману – притчі. Завдання: Визначити взаємодію різних видів мистецтва (кіно, література, комп’ютерні технології), письмово в зошиті.

Фізика (підручник В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова. Фізика 10 кл. академічний рівень. Харків видавництво Ранок. 2010р.)

Тема: Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання

МСП (підручник "Захист Вітчизни" Герасимів, Пашко, Фука, Щирба 10 кл. 2018) 

https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

Тема: Спостереження і контроль. Об'єкти, сили і засоби спостереження і контролю. Д. з. §33 ст. 255

Тема: Прилади радіоційної, хімічної розвитки і дозиметричного контролю. Д. з. §34 ст. 229

Граічні редактори

Тема: Редактор для обробки фотозображень. Інтерфейс програми. ст 24-30, вивчити інтерейс програми.

Тема: Панель інсрументів Adobe Photoshop. ст. 30-33 https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/модуль-графічний-дизайн/растрова-графіка/урок-8

Тема: Основні інструменти для малювання. Інструменти виділення. Концепція побудови пошарового зображення. https://sites.google.com/view/distance-informatics-10//модуль-графічний-дизайн/растрова-графіка/урок-9-10

Тема: Робота з текстом. Робота з векторними елементами.https://sites.google.com/view/distance-informatics-10//модуль-графічний-дизайн/растрова-графіка/урок-12

 

Основи роботи в Інтернет http://lib.mdpu.org.ua/e-book/oi/lection.htm

Тема: Отримання та відправлення електронних повідомлень. Д. з. Виконати практичне завдання.

 http://oblpto.in.ua/images/docum/Забезпечення_підручниками/підручник%20з%20предмету%20Основи%20%20роботи%20Інтернет.pdf

Алгебра і початки аналізу  (підручник О. І. Істер «Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія ». Рівень стандарту, 10 клас. Київ: Видавничий дім «Генеза», 2018 рік) https://pick.net.ua/uk/10-class/2253-matematyka

Тема: Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності. Д.з. №16.10, 16.12, 16.20.   https://www.youtube.com/watch?v=IiBOIgb7uHI

   

 http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3220

 Виробниче навчання

Тема: Побудова діаграм в ЕТ. Редагування та форматування елементів діаграми 

Теоретичнівідомості

В Excel є можливістьграфічногопредставленняданих у виглядідіаграм. Діаграмипов’язані з даними листа, на основіяких вони створені і змінюютьсякожен раз, коли змінюютьсядані на листі. Можнастворитидіаграмувкладенуабо на окремомулисті.

Для створеннядіаграмислідвиділитикомірки, якімістятьдані, щомають бути на діаграмі. Якщонеобхідно, щоб в діаграмібуливідображеніназвирядків і стовпців, їхтакожслідвиділити. Якщозадається 2 діапазониданих, то робитьсяце, утримуючиклавішуCtrl. Потімскористатись командами Вставка →  Діаграмаабонатиснути кнопку Майстердіаграм і слідуватийогоінструкціям.

Готовідіаграмипіддаються повторному редагуванню та форматуванню. Отже, якщо до створеноїдіаграминеобхідно внести  певні зміни, не завждидоцільноперероблятиїїповністю.

Для змінидіапазонакомірок, щовикористовуються для створеннядіаграмислід:

 1. Вибратипотрібнудіаграму;
 2. Вибрати команду Выбрать данные на стрічці Робота з діаграмами;

На робочомулистівибратикомірки, щомістятьдані, якіповинніз’явитися на діаграмі;

Щобдодати текст до діаграми:

 1. Вибратипотрібнудіаграму;
 2. Натиснути кнопку Надпись на стрічці Робота з диаграммами;
 3. Виділити область для розміщення текста і ввести необхідний текст;
 4. Щобпочатиновий рядок в надписі, натиснути ENTER. По закінченню — ESC абоклацнутимишею за межами надпису.

Для зміни типу діаграми:

 1. Вибратипотрібнудіаграму;
 2. Вконтекстному меню вибрати пункт Тип диаграммы;
 3. На закладціСтандартныеабо Нестандартные вибратинеобхідний тип.

Текст в діаграміформатується так само, як і будь-якийінший текст. Йогослідвибрати, а потімскористатись кнопками на стрічці Главная.

Для зміникольору, візерунку, ліній і рамок на діаграмі:

 1. Встановитипокажчикмиші на потрібнийелемент і двічінатиснути кнопку миші .
 2. Вибратипотрібну закладку (Градиентная, Текстура, Узор) і вибративідповідніпараметри.

Практичнезавдання №1

1. ЗавантажтетабличнийпроцессорExcel.

2.  Створітьтаблицюнаступногозмісту.

3. Введіть текстові і числові дані в таблицю, обчисліть обсяг продажу за півріччя, відформатуйте таблицю.

4. Зберегти книгу Excel під вашим прізвищем в папці своєї групи.

5. Виділіть потрібний діапазон і створіть діаграму по продажу за січень (розмістіть її на окремому листі ).

6. Створіть так само на окремих листах діаграми за іншімісяці та за півріччя.

7. Подивіться, як буде виглядатидіаграма при друкуванні.

8. Перевіртерезультатисвоєїроботи та покажіть роботу викладачу.

Практичнезавдання № 2

1. Створіть й заповніть такутаблицю:

   

2. Обчислитиприбутокзавідділами, всьогопо магазину за кожен день та загальний.

3. Створити (на окремих листах) діаграму по продажу в відділінакопичувачі FDD, за тиждень (кругова — об’ємнийваріантрозрізаноїкруговоїдіаграми)

4. Аналогічностворититакідіаграми по продажу в іншихвідділах:

 1. Витратніматеріали - графік
 2. оперативна пам'ять - пелюсткова
 3. кишені для HDD - гістограма
 4. HDD –кільцева

5. Аналогічно створититакідіаграми по продажу:

 1. Всього за відділами (циліндрична)
 2. Всього по магазину (з областями)

6. Змінититипиидіаграм:

 1. витратні мат-ли – графік→ на циліндричну
 2. оперативна пам'ять – пелюсткова→ з областями
 3. кишені для HDD – гістограма→ кільцева
 4. HDD – кільцева→ графік
 5. всього за відділами – циліндрична → гістограма
 6. всього по магазину - з областями → пелюсткова

7. Змінитиіншіпараметриякомогабільшоїкількостідіаграм.

8. Зберегти книгу Excelпід вашим прізвищем і надіслати викладачу.

Тема:    Введення та редагування даних різного типу.  Автозаповнення. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці. 

 Практичнезавдання 

А) Повторення правил техніки безпеки та охорони праці. 

Б) Включення ПК → Запуск Microsoft Ecxel → 

Аркуш 1 → Створити таблицю → виконати обчислення та заливку комірок. 

В) Аркуш 2: 

Способом автозаповнення ввести в стовпчик А значення від 1 до 25. 

Д) Зберегти виконане завдання до своєї папки з ім'ям «Ecxel, практична 2». 

Аркуш 3:Розробити таблицю для розрахунку квадратів та кубів для чисел від 1 до 25, скористатись автозаповненням таблиці. 

Указівка: Піднесення числа до квадрата (куба) в іншій клітинці 

 1. Клацніть клітинку та введіть номер, який потрібно квадрат.
 2. Виберіть іншу пусту клітинку на аркуші.
 3. Тип = N ^ 2 на пусту клітинку, де N – це посилання на клітинку, яка містить числове значення, які потрібно квадрат. Наприклад, щоб відобразити квадрат значення у клітинці A1 у клітинку B1, введіть= A1 ^ 2 у клітинці B1.
 4. Натисніть клавішу Enter, щоб побачити результат.

Домашнє завдання: Надрукувати в табл.процесорі Excel таблицю «Календар на 2020рік»

 

 

17 група

Математика (підручник Г. П Бевз, В. Г. Бевз «Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія ». Рівень стандарту, 11 клас. Київ: Видавничий дім «Основа», 2019 рік)

Повторення і систематизація навчального матеріалу з математики та підготовка до ЗНО

 1. Многогранники. Д. з. пройти на сайті https://zno.osvita.ua/mathematics/ онлайн тестування зно з математики 2016 року
 2. Тіла обертання. Д. з. пройти на сайті https://zno.osvita.ua/mathematics/ онлайн тестування зно з математики 2017 року
 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. Д. з. пройти на сайті https://zno.osvita.ua/mathematics/ онлайн тестування зно з математики 2018 року
 4. Перевірка знань, умінь і навичок в онлайн тестуванні ЗНО з математики 2019 року http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/05/Matematyka-ZNO_2019-Zoshyt_1.pdf   Д. з.підготовка до зно з математики

Фізика (підручник В.Г.Бар’яхтар «Фізика», 11 клас)

 1.   Практична робота №3 Визначення довжини світлової хвилі. § 20, ст.125-131https://www.youtube.com/watch?v=uNoitBCWFQE

http://www.lviv-prestige-school.com.ua/ru/library/elektronna-biblioteka/item/

 1. Практична робота №4 Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника. § 10-15, https://www.youtube.com/watch?v=VRC4LTH_Q6U
 2. Практична робота №5 Досліджування магнітного поля Землі.Завданя: Обрати тему для підготовки повідомлення (усне або презентація).https://studfile.net/preview/3906732/
 3. Фізика й науково-технічний прогрес. Роль науки в житті людини та суспільному розвиткуhttp://www.myshared.ru/slide/1241977
 4. Сучасні уявлення про будову речовини  https://refdb.ru/look/2960980.html    https://www.youtube.com/watch?v=fsgqrtT90AQ

Астрономія (підручник І. А. Климишин «Астрономія», 11 клас)

Тема: Галактики і квазари. ст.160-167http://www.myshared.ru/slide/1044582/

Тема: Космологія та її проблеми. ст.167-170, підготувати виступи на конференцію (усні або презентацію)http://www.myshared.ru/slide/1245862/

Тема: Узагальнююча конференція «Пошуки життя за межами Землі»http://www.myshared.ru/slide/1246084/

Історія України  (підручник Ф.Г. Турченко "Новітня історія України" 11 кл.) https://pick.net.ua/uk/11-class/958-novitnia-istoriia-ukrainy

Тема: Стан навколишнього середовища у 90-х роках. Подолання Чорнобильської ктастрофи Д. з. §39 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3522-15

Тема: Основні чинники та особливості релігійного життя в умовах незалежності. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Д. з. Реферат "Пичини та початок російсько-української війни у 2014 р. на Домбасі" 

https://pidruchniki.com/1994041262783/pravo/stavlennya_nezalezhnoyi_ukrayini_religiyi_tserkvi

14 група

Алгебра і початки аналізу (підручник О. І. Істер «Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія ». Рівень стандарту, 10 клас. Київ: Видавничий дім «Генеза», 2018 рік) https://pick.net.ua/uk/10-class/2253-matematyka

 1. Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності. Д. з. №  16.10, 16.12, 16.20. https://www.youtube.com/watch?v=IiBOIgb7uHI
 1. Домашня контрольна робота  http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3220

Завдання на 12 балів

Українська мова (Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. 2018 р.)

Тема№1 Параграф 31 Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення. Д.з. №3, №7. https://gramotiy.co.ua/pravopys/consonant/%C2%A7-18/

Тема: Параграф №32. Спрощення приголосних. Д.з.№3, №7. https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/Sproschnnia_v_prygoloshyh.html

Тема: Параграф №33-34. Подвоєння та подовження приголосних. Д.з. №2, №6. https://www.youtube.com/watch?v=7cUBd62xsQg

Українська література

Тема: М. Коцюбинський. Життя і творчість. Новела «Intermezzo». Д/з: Законспектувати біографію (ст. 113-136), прочитати новелу.

Тема: Проблематика рівноцінного життя у новелі. Д. з. Завд. 11, ст. 156. Прочитати «Тіні забутих предків».

Тема:      Повість «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана та Марічки. Д/з: Завд. 2,3. Ст. 155-156

Тема:  Світ людини у зв’язку зі світом природи. Д. з. ст. 152-153. Завд. 12, ст. 156

Тема: Образи і символи повісті. Іван та Марічка. Д. з. ст. 153-154. Завд. 8, ст. 156

Тема:  Життя та творчість О. Кобилянської. Автобіографічність новели «Фантазія-експромт». Д. з. Законспектувати біографію (ст. 157-161), прочитати новелу.

Фізика (підручник Дмітрієва В. Ф., Фізика)

Тема: Молекулярно-кінетична теорія газів. Д.з. §38-43 .

Хімія (підручник Попель П. П. Хімія, 10 клас, Київ. 2018)

Тема: Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Д. з. §36, законспектувати цей параграф.

Тема: Розв’язування задач. Виконати № 264, на стор. 218; знайти формулу вітаміну С, обчислити його молекулярну масу та масові частки елементів у ньому.

Тема: Роль хімії у розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, у створенні нових матеріалів. Прочитати §37, створити презентацію або реферат на одну з цих проблем.

Тема: Повторення з органічної хімії: Гомологи та ізомери серед органічних речовин. Завдання: Знайти серед органічних речовин гомологи гексанолу або гексену та скласти і назвати за систематичною номенклатурою декілька їх ізомерів.

Тема: Залік. Виконати завдання № 254, 255, 256, 257, 259.

Тема: Явище періодичної зміни властивостей елементів та їхніх сполук та на основі уявлень про електронну будову атомів. Д. з. §1, вправи №1 – 11.

Зарубіжна література

Тема: Модернізм як неокласична модель культури. Завдання: Написати реферат по темі «Модернізм»

Тема: Життєвий і творчий шлях Франца Кафки. Завдання: Скласти хронологічну таблицю.

Тема: Оповідання «Перевтілення». Особливості стилю письменника. Завдання: Прочитати оповідання «Перевтілення»

Тема: Грегор Замза та його родина. Завдання: Охарактеризувати образ Замзи (письмово).

Тема: Життєвий і творчий шлях ірландського письменника Джеймса Джойса. Завдання: Скласти хронологічну таблицю.

Тема: «Джакомо Джойс» психологічне есе. Завдання: Прочитати твір.

Громадянська освіта

Тема: Співпраця з міжнародними організаціями. Завдання: Написати твір – роздум «Україна є членом міжнародних європейських організацій: перспективи співпраці»

Тема: Європейський вибір України. Завдання: написати твір – есе за темою «Чи може Україна стати членом НАТО? Чи потрібно це Україні?»

Тема: Виклики сучасного світу. Завдання: підготуватися до захисту проекту «Україна XXIст. в «європейському домі».

Всесвітня історія

Тема: Італія та Іспанія в 1920 -1930 –х рр. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Тема: Німеччина. Вплив світової економічної кризи на політичне життя країни. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Тема: Радянський Союз. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Тема: Тоталітарна режими: державний контроль над публічним життям і суспільною свідомість. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Фізична культура

Тема: Спортивні ігри . Футбол.

Комплекс вправ ранкової гімнастики. Розвиток футболу в Україні. Правила гри. Основи техніки та тактики гри. Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час вивчення елементів футболу та під час гри.

https://24tv.ua/health/efektivna_rankova_zaryadka_golovi_pravila_ta_kompleks_vprav_n816799

Самостійно ознайомитись із досягненнями українського футболу.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Футбол_в_Україні

Ознайомитись із правилами гри у футбол.

https://sites.google.com/site/footballnvk17ua/home/pravila-gri-u-futbol

Вправи з подолання смуги перешкод та використання різноманітних вправ з метань, прискорення та ривки з м’ячем, ривки до м’яча з наступним ударом по воротах. Стрибки з імітуванням удару головою та ногою. Біг із прискоренням. Біг боком  і спиною вперед. Швидкий перехід від бігу спиною вперед на звичайний. Прискорення та біг з м’ячем на 30-60 метрів, елементи техніки з наступним ривком і ударом у ціль. Жонглювання м’яча. Виконати вказані вправи.

Англійська мова

Тема:  Лондон – столиця Великобританії. Розмовна тема. Д. з. Переказ тексту, придуати 10 запитань до тексту .

Тема:  Визначні місця Британії. Розмовна тема. Робота з ілюстраціями. Д/з: Переказ тексту, відповіді на запитання.

Тема: Видатні люди Великобританії. Робота з мікротекстами. Д. з. переказ одного з мікротекстів (на вибір), записати 5 запитань до обраного мікротексту.

Тема: Традиційні британські свята. Д. з. Власне висловлювання про свята весняного циклу в англомовних країнах. 

Тема: Підсумковий урок. Переглянути відео і занотувати 15 важливих речей, які варто знати перед візитом до Лондона. https://www.youtube.com/watch?v=gX05p2ymAQo