Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних знань

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23 грудня 2015 року № 1109

 

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння

 

Вiдповiдно до частини четвертої статтi 54 Закону України «Про освiту» тачастини  восьмої статтi 55 Закону України «Про вищу освiту» Кабiнет Мiнiстрiв України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такi, що додаються:

перелiк квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв;

Порядок присвоєння квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв.

2. Визнати такою, що втратила чиннiсть,постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. № 632 «Про реалiзацiю статтi 54 Закону України «Про освiту» та статтi 48 Закону України «Про вищу освiту» (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., № 18–19, ст. 845).

Прем’єр-мiнiстр України       А. Яценюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 23 грудня 2015 р. № 1109

 

Перелiк квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв

Квалiфiкацiйнi категорiї

Спецiалiст вищої категорiї

Спецiалiст першої категорiї

Спецiалiст другої категорiї

Спецiалiст

Педагогiчнi звання

Викладач-методист

Учитель-методист

Вихователь-методист

Педагог-органiзатор — методист

Практичний психолог — методист

Керiвник гуртка — методист

Старший вожатий — методист

Старший викладач

Старший учитель

Старший вихователь

Майстер виробничого навчання I категорiї

Майстер виробничого навчання II категорiї

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 23 грудня 2015 р. № 1109

 

Порядок присвоєння квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв

1. Цей Порядок регулює питання присвоєння квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв.

2. Квалiфiкацiйнi категорiї «спецiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст першої категорiї», «спецiалiст вищої категорiї» присвоюються педагогiчним працiвникам з освiтнiм ступенем магiстра, якi займають такi посади:

вчитель;

викладач;

вихователь;

соцiальний педагог по роботi з дiтьми-iнвалiдами; соцiальний педагог;

логопед закладу охорони здоров’я та соцiального забезпечення; завiдувач логопедичного пункту;

методист;

педагог-органiзатор;

практичний психолог;

концертмейстер;

художнiй керiвник;

вихователь-методист;

музичний керiвник;

iнструктор з фiзкультури, iнструктор з працi, iнструктор слухового кабiнету.

3. Педагогiчним працiвникам присвоюються такi педагогiчнi звання:

викладач-методист — викладачам усiх спецiальностей; педагогам професiйного навчання;

учитель-методист — учителям усiх спецiальностей;

вихователь-методист — вихователям; музичним керiвникам, iнструкторам з фiзкультури;

педагог-органiзатор-методист — педагогам-органiзаторам;

практичний психолог — методист — практичним психологам;

керiвник гуртка — методист — керiвникам гурткiв, секцiй, студiй, iнших форм гурткової роботи;

старший вожатий — методист — старшим вожатим;

старший викладач — викладачам усiх спецiальностей;

старший учитель — учителям усiх спецiальностей;

старший вихователь — вихователям-методистам;

майстер виробничого навчання I (II) категорiї — майстрам виробничого навчання.

4. Квалiфiкацiйнi категорiї «спецiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст першої категорiї» присвоюються атестацiйною комiсiєю навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типу i форми власностi, навчально-методичних (науково-методичних) установ i закладiв пiслядипломної освiти, спецiальних установ для дiтей, а також закладiв охорони здоров’я, культури, соцiального захисту, iнших закладiв та установ, у штатi яких є педагогiчнi працiвники.

Квалiфiкацiйна категорiя «спецiалiст вищої категорiї» та педагогiчнi звання присвоюються атестацiйною комiсiєю вiдповiдного органу управлiння освiтою.

5. Квалiфiкацiйна категорiя присвоюється у разi призначення на посаду педагогiчного працiвника, на якiй передбачено її присвоєння:

особi з освiтнiм ступенем магiстра, яка вперше призначається на таку посаду, — «спецiалiст»;

особi, яка має науковий ступiнь, — «спецiалiст вищої категорiї».

6. Квалiфiкацiйнi категорiї i педагогiчнi звання присвоюються педагогiчним працiвникам за результатами атестацiї, що проводиться у порядку, встановленому МОН.