Положення про степендію

    

 Погоджено                                                                      Затверджую

Заступник директора                                        Голова стипендіальної комісії

Департаменту освіти і науки                                      ДНЗ «Барський ПБЛ»

облдержадміністрації-начальник                                          В.І.Лановий

 управління професійної освіти,

 інноватики та науки   

                            В.Г.Бачинський 

 

«____»_______2017р.                                              «   27   »    січня     2017р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

 про стипендіальне забезпечення, надання матеріальної допомоги та преміювання учнів Державного навчального закладу «Барський професійний будівельний ліцей»

1. Загальні питання

1.1.Положення про стипендіальне забезпечення, надання матеріальної допомоги та преміювання учнів розроблене відповідно до статті 51 Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення».

1.2.Для вирішення питань призначення та позбавлення стипендії, надання матеріальної допомоги, заохочення учнів за успіхи у навчанні, участь в громадській, спортивній та науковій діяльності відповідним наказом по ліцею створюється стипендіальна комісія.

1.3.Стипендіальна комісія засідає після закінчення І та ІІ семестру, а також по мірі необхідності, якщо надходять рапорти майстрів виробничого навчання та класних керівників навчальних груп, про вирішення призначення та виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та преміювання учнів.

1.4.Реєстр учнів, яким призначена стипендія, затверджується наказом.

1.5.Стипендія виплачується 1 раз на місяць у термін визначений Статутом ліцею.

1.6.За поданням стипендіальною комісією пропозицій щодо нарахування та позбавлення стипендії учням директор ліцею видає відповідний наказ.

2.Призначення та термін повноважень стипендіальної комісії

2.1.Стипендіальна комісія призначається наказом директора ліцею на навчальний рік.

2.2.До складу комісії входять:

Директор ліцею  - голова комісії;

Заступник директора – заступник голови комісії;

Секретар навчальної частини – секретар комісії.

Члени комісії:

Заступник директора з НВР;

Заступник директора з НР

Старший майстер;

Головний бухгалтер;

Голова профспілкового комітету;

Старости груп.

2.3.Повноваження стипендіальної комісії припиняються 1-го вересня наступного навчального року.

3.Призначення та розмір стипендії

3.1.Професійний ліцей у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішує питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням:

а)з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

б)з числа осіб, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають пільги під час призначення стипендії;

в)з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

г)які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІІІ групи;

д)які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання;

е)яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної освіти» гарантується призначення соціальної стипендії.

3.2.Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

3.3.особи, зазначені в підпунктах –а, -г, -е пункту 3.1. цього Положення, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами

3.4.Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

а)учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета менше ніж 10 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання;

б)учням першого року навчання до першого семестрового контролю.

3.5.Учням, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою оцінювання, розмір соціальної стипендії збільшується на 45,5 відсотка.

3.6.Додатково збільшується учням  (термін навчання яких становить не більш як 10 місяців) , які є інвалідами зору і слуху, а також з числа осіб, звільнених у запас із збройних сил, в розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

3.7.Учням, які за результатами семестрового контролю мають  «1-3» бали успішності з одного і більше навчальних предметів профтехциклу та професійно-практичної підготовки за дванадцятибальною шкалою або не атестацію з навчальних предметів, стипендія на наступний семестр не призначається.

3.8.Учні, які позбавлені стипендії, мають право на її відновлення у разі перездачі заборгованостей протягом двох місяців, що настають за місяцем, у якому закінчився семестр згідно з навчальним планом.

3.9.У разі, коли термін закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення терміну навчання, їм виплачується стипендія в повному обсязі за останній місяць навчання.

3.10.У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

3.11.Учням, які відповідно до наказу керівника навчального закладу поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, академічна або соціальна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Положенням за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

3.12.Учням (крім тих, що зазначені в підпункті 3.1. цього Положення), які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії зменшується на 50%, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20%.

4.Надання матеріальної допомоги та преміювання

4.1.З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи в навчанні, участь в громадській, спортивній та науковій діяльності учнів ліцей використовує менш 10% коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та преміювання.

4.2.Надання матеріальної допомоги здійснюється за відповідним наказом директора ліцею, виходячи із рішення стипендіальної комісії за поданням класного керівника, майстра виробничого навчання.

4.3.Матеріальна допомога виплачується:

-учням, якщо вони втратили одного із батьків;

-учням-сиротам та напівсиротам;

-учням із багатодітних та малозабезпечених сімей;

-учням, в яких дуже тяжке матеріальне становище;

-учням, які  потребують лікування;

-учням, які мають інвалідність та батьків-інвалідів;

-учням, батьки яких є інвалідами аварії на ЧАЕС;

-учням, батьки яких є учасниками бойових дій.

4.4.Преміювання учнів проводиться:

-за особливі успіхи у навчанні та зразкову поведінку;

-створення та оновлення матеріально-технічної та матеріальної бази ліцею;

-за виконання господарських робіт;

-за заняття призових місць в спортивних змаганнях, конкурсах професійної майстерності, предметних олімпіадах та інших конкурсах і змаганнях, які проводяться в ліцеї або управлінням ПТО, за активну участь в культурному житті ліцею та групи.

4.5.Розмір матеріальної допомоги та премії встановлюється стипендіальною комісією.

 

Розглянуто на засіданні

стипендіальної комісії

Протокол № 1

від 26 січня 2017року