Правила прийому до закладу

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до державного навчального закладу

 «Барський професійний будівельний ліцей»

на 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1     Правила прийому до ДНЗ «Барський ПБЛ» на 2019 рік розроблені на основі типових Правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за №823/23355.

1.2 До ліцею приймаються громадяни України.

1.3 Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4              Прийом громадян до ДНЗ «Барський ПБЛ»  здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

      1.5 Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у ДНЗ «Барський ПБЛ».

      1.6 Прийом громадян для перепідготовки та професійно-технічної підготовки здійснюються за рахунок фонду соціального страхування на випадок безробіття та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

2.1. Прийом до ДНЗ «Барський ПБЛ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Барський ПБЛ», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи. Порядок роботи приймальної комісії – 8.00 до 17.00 щодня, крім вихідних та святкових днів.

2.3  Приймальна комісія:

·      організовує прийом заяв та документів;

·      проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

·      організовує та координує підготовку та проведення співбесід;

·      приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

·      організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

·      вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4 Правила прийому до ДНЗ «Барський ПБЛ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

·         перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

·         вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

·         плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

·         форми та ступеневість навчання;

·         обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

·         порядок зарахування вступників, які мають однакові результати співбесіди;

·         порядок розгляду оскаржень результатів співбесід;

·         порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

·         наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

·         порядок проходження медичного огляду вступників до ДНЗ «Барський ПБЛ»

2.4  ДНЗ «Барський ПБЛ» у 2017 році здійснює прийом учнів за наступними професіями:

         – первинна професійна підготовка

Перелік професій:

Освітній

рівень

вступників

Термін навчання

Ліцензований обсяг

Обсяг

Регіонального замовлення

Штукатур(3р.).

Лицювальник-плиточник(3р). Маляр(3р).

 

Базова загальна середня освіта

роки

60

25

Верстатник деревообробних верстатів(3р.).  

Столяр будівельний(3р.).

Базова загальна середня освіта

роки

60

15

Муляр(3р.). Штукатур(3р.). Монтажник систем утеплення будівель(4р.).

Базова загальна середня освіта

роки

зо

25

Електрогазозварник(4р.). Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах(3р.).

Базова загальна середня освіта

роки

90

25

Офісний службовець (бухгалтерія) Оператор комп'ютерного набору (1кат.)

Базова загальна середня освіта

роки

50

25

Електрогазозварник (3р.).

Повна загальна середня освіта

рік

90

25

 - професійно-технічне навчання, перепідготовка:

Назва професії

Ліцензований обсяг

Вид підготовки

Вік

Електрогазозварник

30

Перепідготовка, професійно-технічне навчання

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років

Монтажник систем утеплення будівель

30

Перепідготовка, професійно-технічне навчання

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років

2.6  Прийом документів вступників починається з 03 червня 2019 року. Навчальний рік починається 02 вересня 2019 року відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Барський ПБЛ», вказуючиобрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) - або завірену копію;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • паспорт (копія);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

При необхідності подаються:

-  ідентифікаційний код (ксерокопія);

-  довідка про щеплення (форма № 063 - У) – 3 копії;

-  довідка з місця проживання;

-  довідка про склад сім'ї;

-  довідка форми 25-Ю (з військкомату для іногородніх);

-  папка або файл для зберігання документів.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3 Термін для подання документів для навчання за регіональним та державним замовленням встановлюється з 03червня по 16серпня 2019 року і може бути продовжений до кінця місяця в разі невиконання регіонального  та державного плану набору з окремих професій. Для навчання поверх регіонального замовлення (перепідготовку, професійно-технічне навчання) документи приймаються протягом всього року по мірі комплектування навчальних груп за спільною згодою з службою зайнятості.

3.4 Всі документи, які підтверджують зміни сімейного стану, стану здоров'я і інше надаються учнями особисто протягом навчання в разі виникнення цих змін. 

4. УМОВИ ПРИЙОМУ

    4.1  Прийом до ліцею проводиться шляхом співбесіди із вступниками.

4.2  Конкретна дата співбесіди призначається головою приймальної комісії в
залежності від режиму роботи ліцею з
19по 27серпня 2019 року і доводиться до відома всіх вступників, які проходять співбесіди.

4.3  Особи, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у визначений час або отримали незадовільні результати, до ліцею не зараховуються.

5. ЗАРАХУВАННЯ

5.1     На пільгових умовах до ліцею зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на співбесідах;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до ДНЗ «Барський ПБЛ» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж за 5 днів до початку навального року приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Барський ПБЛ» за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів рішення приймальної комісії вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «Барський ПБЛ» здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до ДНЗ «Барський ПБЛ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДНЗ «Барський ПБЛ» на навчання за рахунок видатків з обласного бюджету України  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Барський ПБЛ». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при співбесіді, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій  ДНЗ «Барський ПБЛ» може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Барський ПБЛ», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «Барський ПБЛ» здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

 Правила прийому розглянуті і схвалені педагогічною радою ліцею.